Pink Geranium Bush Stem

$25.99

Only 1 bush stem! This stem is 18”.